fbpx
Obraz tła Obraz tła
Czym jest masa upadłości i co wchodzi w jej skład?
Powrót

Czym jest masa upadłości i co wchodzi w jej skład?

04 sierpnia 2021

Postępowanie upadłościowe to proces, z którym związanych jest szereg praw i obowiązków osoby, która ubiega się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednym z pojęć, które powstają wraz z rozpoczęciem tego procesu jest masa upadłości. Czym jest i jakie konsekwencje ze sobą niesie?

Spis treści:

Co to jest masa upadłości?

Majątek osoby upadłej (posiadany już wcześniej oraz nabyty w trakcie postępowania upadłościowego) wraz z dniem ogłoszenia upadłości staje się masą upadłości. Termin ten oznacza zbywalne prawa majątkowe osoby upadłej, które służą do spłaty zobowiązań wobec wierzycieli.

Jak powstaje masa upadłości?

W ciągu 30 dni od ogłoszenia upadłości, syndyk sporządza spis inwentarza wraz z planem jego likwidacji i preliminarzem wydatków, dzięki czemu masa upadłości staje się możliwa do konkretnego nakreślenia.

Jeśli z jakichś powodów nie jest możliwe dokładne zobrazowanie masy upadłości, syndyk sporządza sprawozdanie ogólne o stanie masy upadłości w celu przedstawienia przybliżonej wartości majątku Upadłego.

Na czym polega likwidacja masy upadłości?

Plan likwidacji masy upadłości przedstawiany przez syndyka sędziemu-komisarzowi powinien zawierać propozycje sposobów sprzedaży majątku osoby upadłej. W przypadku upadłości konsumenckiej, istnieje możliwość samodzielnej realizacji spieniężania majątku przez Dłużnika pod nadzorem syndyka.

Jeśli w skład masy upadłości konsumenckiej wchodzi lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny Dłużnika, w którym on sam zamieszkuje, z sumy uzyskanej poprzez jego sprzedaż, Dłużnikowi zostaje wydzielona kwota odpowiadająca przeciętnemu czynszowi najmu na okres maksymalnie 24 miesięcy (kwotę tę określa sędzia-komisarz biorąc pod uwagę potrzeby i liczbę osób pozostających na utrzymaniu Dłużnika).

Ile trwa likwidacja masy upadłości?

Choć zasadniczo syndyk odpowiedzialny jest za realizację planu spłaty wierzycieli Dłużnika w ciągu 6 miesięcy, często zdarza się jednak, że do realizacji tej procedury potrzebny jest dłuższy okres czasu, za co nie są nakładane na niego żadne konsekwencje.

Co nie wchodzi w skład masy upadłości?

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego (art. 829-836 k.p.c.), szeroko pojęty majątek osoby upadłej posiada pewne wyjątki, które nie podlegają obowiązkowi przeznaczenia posiadanego mienia na zaspokojenie wierzycieli. Należą do nich, między innymi:
• W przypadku braku podjętej stałej pracy zarobkowej lub podejmowania pracy tymczasowej – pieniądze w kwocie niepodlegającej egzekucji, przeznaczone na utrzymanie Dłużnika oraz jego rodziny;
• Urządzenia domowe, niezbędne do utrzymania Dłużnika oraz jego rodziny, a także ubranie codzienne (również konieczne do wypełniania obowiązków zawodowych), osobista bielizna czy pościel;
• Narzędzia i surowce niezbędne do wykonywania służby zawodowej;
• Zapas żywności oraz opału dla Dłużnika i jego rodziny na okres jednego miesiąca;
• W przypadku posiadania trzody chlewnej: jedna krowa lub dwie kozy lub trzy owce niezbędne do wyżywienia Dłużnika oraz jego rodziny (wraz zapasem paszy i ściółki);
• Przedmioty niezbędne do nauki i wykonywania praktyk religijnych;
• Stypendia i inne wsparcie otrzymane od Skarbu Państwa na specjalne cele;
• Świadczenia pomocy społecznej.

Czy upadłość konsumencka obejmuje alimenty?

Otrzymywane świadczenia alimentacyjne również nie podlegają obowiązkowi przeznaczania na spłatę wierzycieli. Te, a także inne świadczenia i otrzymane dodatki (porodowe, pielęgnacyjne, rodzinne itp.) pozostają w pełni przekazywane Dłużnikowi oraz jego rodzinie. Co więcej, świadczenia pieniężne przyjmowane w przypadku braku bezskuteczności egzekucji alimentów, również nie wchodzą do masy upadłości.

A co w przypadku obowiązku płacenia alimentów po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Upadłość konsumencka nie obejmuje alimentów, a posiadane długi alimentacyjne nie podlegają umorzeniu (zostają umieszczone na liście wierzytelności).

Czy masa upadłości obejmuje wynagrodzenie Dłużnika?

Otrzymywane przez Dłużnika wynagrodzenie za pracę obejmuje część niepodlegającą zajęciu. Oznacza to, że w zależności od sytuacji Dłużnika, wciąż otrzymuje on comiesięczną wypłatę, jednak pomniejszoną o określoną część (kwota ta związana jest, między innymi, z posiadaniem zobowiązań alimentacyjnych).
Kiedy masę upadłości można uznać za zlikwidowaną?
Upadłemu przywraca się możliwość samodzielnego zarządzania swoim majątkiem w chwili, gdy uprawomocnione zostaje postanowienie o umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego.

W związku z przekształcaniem majątku osoby upadłej w masę upadłości będącej przedmiotem spłaty wierzycieli warto pamiętać o tym, że zarówno czas, jak i przebieg tej procedury ma charakter bardzo indywidualny, który nie zawsze da się podporządkować konkretnym ramom. Aby dowiedzieć się, jak postępowanie upadłościowe będzie przebiegało w konkretnym przypadku, warto skorzystać z darmowej konsultacji z naszymi Ekspertami.

Zadzwoń do nas

lub poproś o kontakt z Ekspertem

    Klikając przycisk wyślij zgadzasz się na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z opisem w polityce prywatności.
    Strona jest chroniona przez reCAPTCHA od Google. Polityka prywatności i Regulamin.
    Eksperci od układu na zgromadzeniu wierzycieli

    Inne artykuły